Sunset — akryyli — 130cm x 130cm — 2005

















copyright Marja Mali
2016